Doradztwo zawodowe

Od roku szkolnego 2019/ 2020 doradztwo zawodowe będzie realizowane w stosunku do wszystkim uczniów w szkole:

  • wychowanków oddziałów przedszkolnych – jako preorientacja zawodowa, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
  • uczniów klas 1 – 6 – jako orientacja zawodowa, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
  • uczniów klas 7 i 8 – jako konkretne zajęcia i działania, ujęte w szkolnym planie nauczania, a tym samym – w planie zajęć edukacyjnych, które mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Od 1 września br. doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, pisany na dany rok szkolny i zawierający takie elementy jak m.in.:

  • tematykę działań, w ramach których zostaną zrealizowane poszczególne treści
  • metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań
  • wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację działań.

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzą: doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy klas. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.

Zasady orgazniowania doradztwa zawodowego w sposób szczegółowy opisuje Statut szkoły oraz Program wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/ 2020.

Schemat edukacji

Dokumenty do pobrania: