Informacje Rady Rodziców


Informacja o wpłatach na Radę Rodziców

W imieniu całej Rady Rodziców uprzejmie prosimy, aby wszyscy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, wpłacili dowolne kwoty na szkolny fundusz Rady Rodziców do dnia 30 kwietnia 2020 r. (może to być kwota jednorazowa, lub wpłacana ratalnie np. semestralnie podczas zebrań z rodzicami do skarbnika klasy). Będzie to solidarny akcent wobec innych Rodziców uczniów, którzy uiścili już w tym roku szkolnym składkę na ten fundusz.
Należy pamiętać, że wszyscy uczniowie korzystają z pomocy szkolnych i przedsięwzięć finansowanych lub dofinansowywanych z funduszu RR.

Jako Rada Rodziców jesteśmy w stanie sfinansować zaplanowane przedsięwzięcia przy składce
od każdego ucznia oscylującej od min. 50 zł do 100 zł za cały rok szkolny.

Nr rachunku bankowego Rady Rodziców:
Bank Pocztowy S.A 78 1320 1104 7850 0435 2000 0001
prosimy wskazać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.


Rodziców dzieci korzystających ze świetlicy prosimy również o dobrowolne wpłaty na świetlicowe materiały edukacyjne:
Bank Pocztowy S.A 78 1320 1104 7850 0435 2000 0001
prosimy wskazać imię i nazwisko ucznia oraz klasę z dopiskiem ŚWIETLICA.


Ze swojej strony staramy się, aby pieniądze z funduszu RR były wydatkowane w sposób bardzo racjonalny i przemyślany.

Liczące na Państwa współpracę,
Prezydium Rady Rodziców

Środki zgromadzone na koncie Rady Rodziców będą przeznaczane przede wszystkim na:

 1. Dofinansowanie szkoły, w tym: wydatki związane z organizacją egzaminu, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, tonerów, koszty odbitek xero oraz inne bieżące potrzeby związane z funkcjonowaniem szkoły jako instytucji, zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup środków na potrzeby Rady Rodziców, opłaty pocztowe oraz prowizje i opłaty bankowe.
 2. Rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym dopłaty do imprez rekreacyjno – sportowych odbywających się z udziałem uczniów.
 3. Zapomogi losowe i socjalne, dopłaty do imprez rekreacyjno – kulturalnych i wynikających z procesu dydaktyczno – wychowawczego, organizowanych przez społeczność szkolną w trakcie roku szkolnego.
 4. Organizacja i dofinansowanie uroczystości szkolnych, w tym: spotkań młodzieży, prelekcji, Dnia Edukacji Narodowej, ślubowania klas pierwszych, wigilii, dyskotek, bali, imprez okolicznościowych itp.
 5. Zakup nagród dla laureatów konkursów przedmiotowych i artystycznych, zakup nagród na koniec roku szkolnego dla uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu, sporcie i pracy społecznej na rzecz szkoły, dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego, finansowanie konkursów organizowanych przez Radę Rodziców i Parlament.
***
Rada Rodziców zwraca się również z prośbą o wsparcie szkoły papierem xero:
Od kilku lat Rada Rodziców prowadzi akcję: „Ryza papieru od każdego ucznia” – jest to oczywiście dobrowolna akcja i za wszystkie przyniesione bezpośrednio do Sekretariatu Szkoły ryzy Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców bardzo Państwu i Uczniom dziękują.


Numer rachunku bankowego Rady Rodziców

Bank Pocztowy S.A
78 1320 1104 7850 0435 2000 0001


Informacja o wpłatach na świetlicę

W imieniu całej Rady Rodziców uprzejmie prosimy, aby wszyscy Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, którzy uczęszczają na szkolną świetlicę wpłacili dowolne kwoty na szkolny fundusz Rady Rodziców do dnia 31 grudnia 2019 r. z przeznaczeniem na wydatki świetlicowe tj. nagrody w konkursach oraz materiały plastyczne i edukacyjne.
Będzie to solidarny akcent wobec innych Rodziców uczniów, którzy uiścili już w tym roku szkolnym składkę na świetlicę.
Należy pamiętać, że wszyscy uczniowie przebywający na świetlicy korzystają z materiałów finansowanych lub dofinansowywanych z funduszu RR.

Bank Pocztowy S.A 78 1320 1104 7850 0435 2000 0001
prosimy wskazać imię i nazwisko ucznia oraz klasę z dopiskiem ŚWIETLICA.

Ze swojej strony dbamy o to, aby pieniądze z funduszu świetlicowego RR były wydatkowane tylko i wyłącznie na potrzeby programowe świetlicy.

Liczące na Państwa współpracę,
Prezydium Rady Rodziców

***
Rada Rodziców zwraca się również z prośbą o wsparcie świetlicy szkolnej kompletnymi grami edukacyjnymi i klockami, a także materiałami plastycznymi i papierniczymi, z których Państwa dzieci nie korzystają w domu, a można je wykorzystać podczas pobytu na świetlicy.


Rok szkolny 2017/2018 – wydatki Rady Rodziców SP 378:

W roku szkolnym 2017/2018 r. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Szkoły sfinansowała istotne potrzeby szkoły, wśród których należy wymienić:

 1. zakup projektora do pracowni biologicznej;
 2. zakup nowego komputera dla szkoły;
 3. zakup nagród książkowych dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 wyróżnili się w nauce, sporcie i pracy społecznej;
 4. sfinansowanie balu karnawałowego dla klas młodszych;
 5. zakup książek – lektur do biblioteki szkolnej;
 6. prenumerata czasopism;
 7. współfinansowanie balu gimnazjalistów;
 8. ufundowanie nagród w szkolnym Konkursie Pięknego Czytania;
 9. współfinansowanie Pikniku Sportowego.
Rada Rodziców wychodząc naprzeciw prośbom Rodziców i Uczniów przygotowała sesje fotograficzne z udziałem profesjonalnego fotografa oraz zorganizowała atrakcje w postaci fotobudki oraz waty cukrowej z której możliwość korzystania była podczas uroczystości szkolnych (bale, pikniki). Prezydium Rady Rodziców pozytywnie zaopiniowało wnioski i prośby rodziców o dofinansowanie uczniów do wyjazdów na wycieczki szkolne tzw. Zielone Szkoły. Ponadto Rada Rodziców przeznaczyła na cele szkolne prowizję uzyskaną ze sprzedaży zdjęć dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 – szkoła zakupiła w październiku 2018 r. kserokopiarkę kolorową SHARP MX2310N.