Wolontariat

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.
Albert Einstein

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Szkolne Koło Wolontariatu skierowane jest do uczniów, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Cechy dobrego wolontariusza:

 • chęć pomocy innym
 • odpowiedzialność
 • uczciwość
 • empatia, wrażliwość
 • optymizm
 • dobra organizacja czasu wolnego
 • zaangażowanie.

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

 • zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu
 • przygotowanie młodzieży do pracy wolontariackiej
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska
 • umożliwienie podejmowania działań na rzecz potrzebujących
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych i działań edukacyjnych
 • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach
 • rozwijanie pasji i zainteresowań
 • nauka samorządności.

Formy pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu:

 • organizowanie akcji charytatywnych na terenie szkoły, np. zbiórek rzeczy dla potrzebujących, organizowanie kiermaszów lub imprez integracyjnych
 • przygotowywanie świątecznych paczek dla potrzebujących dzieci
 • wspomaganie i organizację imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych placówek współpracujących ze szkołą, funkcjonujących w środowisku lokalnym
 • udział w akcjach ogólnopolskich, propagujących ideę wolontariatu
 • udzielanie pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce
 • innych akcjach wynikających z bieżących potrzeb środowiska lokalnego.

Spotkania Szkolnego Koła Wolontariatu odbywają się w miarę bieżących potrzeb (przed organizacją akcji). Informacje o spotkaniu wywieszane są na tablicy ogłoszeń.

Koordynatorzy w roku szkolnym 2017/2018:
p. Barbara Grabowska
p. Małgorzata Lisiewska